Pełna dostępność stron WWW i serwisów administracji od 2020 roku

Pełna dostępność stron WWW i serwisów administracji od 2020 roku

Strony internetowe to jeden z najbardziej widocznych kanałów komunikacyjnych dostępnych dla użytkowników, którzy poszukują w sieci informacji na temat danego podmiotu. Strona WWW służy nie tylko do ekspozycji firmy w wirtualnej przestrzeni, jest to także sposób na nawiązywanie kontaktów z otoczeniem

Rok 2020 przyniesie wiele zmian. Jedną z nich jest uchwalenie przez Radę Ministrów ustawy mówiącej o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych wszystkich podmiotów publicznych.

Jak wygląda sytuacja obecnie?

Obecnie ponad połowa witryn administracji rządowej i samorządowej nie jest ogólnie dostępna. W ramach tego projektu, dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Ułatwienie ma dotyczyć również osób niepełnosprawnych, aby korzystanie ze strony internetowej było możliwe również dla nich.

Do najważniejszych wdrożeń należą:

  • Jednolity standard dostępności – który dotyczy wszystkich organów publicznych (Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, placówki medyczne)
  • Zasada alternatywnego dostępu – oznacza, że najważniejszą informacją, jest ta, która niesiona jest przez publikowany dokument
  • Zasada priorytetu dostępności – muszą być zamieszczane informacje, które niosą ze sobą skutki i konsekwencje prawne, takie informacje powinny być priorytetowe
  • Informacja zwrotna – obywatel, który składa wniosek, informuje tym samym urząd, że dana informacja jest dla niego ważna
  • Deklaracja dostępności – jest to przewodnik dla osób z niepełnosprawnością, który ułatwi poruszanie się po stronie internetowej urzędu

W efekcie, obywatele skorzystają na szerszym dostępie do informacji prezentowanych przez sektor publiczny, co z kolei bezpośrednio przyczyni się do łatwiejszego korzystania z przysługujących im praw.

Sankcje, za niewywiązanie się z przekazywania informacji

Przepis zawarty w art. 595 § 1 KSH przewiduje karę grzywny w wysokości 5.000,00 zł dla osób, które, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej albo komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki, dopuszczają do tego, że informacje na stronach internetowych spółek, nie zawierają minimalnego zakresu danych, o którym mowa w art. 127 § 5 i art. 374 § 1 KSH. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.

Dodatkowo, naruszenie wymogów wynikających z art. 374 KSH może skutkować również odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną spółce na podstawie art. 483 KSH, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.