1. Postanowienia Wstępne

1.1. Treść poniższych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług („OWŚU”) ma zastosowanie do Usług świadczonych przez AdLike Sp. z o.o. (dalej „AdLike”), chyba że AdLike i Klient wyraźnie postanowią w umowie zawartej pomiędzy AdLike i Klientem odmiennie („Umowa”).  OWŚU obowiązują każdego Klienta i nie wymagają osobnej akceptacji. Skorzystanie z Usług AdLike jest równoznaczne z akceptacją OWŚU.

1.2. AdLike świadczy usługi dla Klienta w oparciu o zewnętrzne wyszukiwarki internetowe i ich strony partnerskie, fora internetowe i portale społecznościowe „Usługi”.

1.3. Definicje:

 1. a) Klient – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług zAdLike. Klientem Adlike może zostać wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 2. b) Kampania – prowadzenie działań reklamowych w ramach dostępnych systemów reklamowych (Adwords, Facebook, AdKontekst, Yahoo, Bing, Yandex, BusinessClick i inne) z wykorzystaniem sieci wyszukiwania, z wyłączeniem sieci partnerów/kontekstowej
 3. c)Kod produktu – kod konkretnej usługi realizowanej przez AdLike, pełna lista usług oraz ich specyfikacja dostępna w pkt. 1.4.
 4. d) Prowizja – wyrażona procentowo lub w PLN (kwota netto) część Budżetu całkowitego należna AdLike z tytułu świadczonej usługi
 5. e) URL – adres www Klienta, którego dotyczy zamawiana Usługa
 6. f) Liczba m-cy – wyrażony w miesiącach okres, na jaki została zawarta Umowa
 7. g) Budżet miesięczny – kwota miesięcznego wynagrodzenia należna AdLike z tytułu świadczonej Usługi, zawiera Prowizję oraz pozostałe koszty produkcyjne
 8. h) Opłata startowa – opłata przygotowawcza za wdrożenie usługi, np. implementację kampanii, przygotowanie i wdrożenie audytu SEO, przygotowanie strony docelowej
 9. i) Budżet całkowity netto – całkowita wartość zamówienia wynikająca ze wzoru: Liczba m-cy x Budżet miesięczny
 10. j) Budżet całkowity brutto – całkowita wartość zamówienia powiększona o stawkę VAT (23%)

1.4. Specyfikacja produktów:

SEMlocal – kampania Adwords rozliczana na podstawie parametrów: średnia pozycja reklamy, średni udział w wyświetleniach (powyżej 70%), obszar geograficzny kampanii wyrażony promieniem (w km) od miejsca wyznaczonego przez Klienta, na którym realizowana jest usługa.

SEMbudget – kampania rozliczana na podstawie parametrów: budżet miesięczny, realizowana w modelu prowizyjnym, tj. wynagrodzenie AdLike określa pole Prowizja, która może być wyrażona procentowo, jako X% miesięcznego budżetu lub w PLN

SEMpakiet – dodatek do kampanii budget w ramach którego realizowana jest strategia nastawiona na pozyskiwanie konwersji

SEOhubryda – usługa pozycjonowania stron www, w modelu hybrydowym, tj. „Płać za pozycje” i „Abonament”

SEOff– usługa pozycjonowania stron www, w modelu hybrydowym, tj. „Płać za ruch” i „Abonament”

SEOAudyt – usługa przygotowania audytu optymalizacji serwisu www pod kątem robotów wyszukiwarek i wdrożenie rekomendacji audytu

SocialEasy – usługa założenia i prowadzenia profilu FanPage Klienta na Facebooku oraz kampanii CPC na Facebooku, w wymiarze: 12 wpisów miesięcznie, kampania na 90 kliknięć miesięcznie

SocialMedium – usługa założenia i prowadzenia profilu FanPage Klienta na Facebooku oraz kampanii CPC na Facebooku, w wymiarze: 16 wpisów miesięcznie, kampania na 240 kliknięć miesięcznie

SocialPro – usługa założenia i prowadzenia profilu FanPage Klienta na Facebooku oraz kampanii CPC na Facebooku, w wymiarze: 24 wpisów miesięcznie, kampania na 500 kliknięć miesięcznie

SocialVIP – usługa założenia i prowadzenia profilu FanPage Klienta na Facebooku oraz kampanii CPC na Facebooku, w wymiarze: 32 wpisy miesięcznie, kampania na 850 kliknięć miesięcznie

FBbugdet – kampania reklamowa na FaceBooku w modelu CPC

1.5.Obsługa – określona w Umowie kwota należna AdLike z tytułu przygotowania, hostingu i optymalizacji linków sponsorowanych, w których Klient deklaruje Budżet.

1.6.Budżet – Deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek AdLike, która po odjęciu Obsługi AdLike, przeznaczana jest na świadczenie linków sponsorowanych.

1.7.Strona Klienta – strona internetowa wskazana w Umowie, do której wyłączne i pełne prawa ma Klient, która będzie przedmiotem Usługi AdLike.

1.8.Artykuły Tematyczne i Sponsorowane – tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę.

1.9.Strona dedykowana – wynik realizacji usługi tworzenia dedykowanej strony internetowej. W ramach tej definicji mieści się: projekt graficzny, szablony HTML oraz oprogramowanie użyte do jej stworzenia. Wykorzystane oprogramowanie może być rozwiązaniem autorskim AdLike lub też korzystać z licencji open source bądź też licencji płatnych. Strona dedykowana będzie opublikowana pod wskazaną przez Klienta domeną.

1.10.Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.

1.11.Optymalizacja Strony – dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem.

1.12.CMS – oprogramowanie służące do zarządzania treścią na stronie www.

1.13.Udostępniane oprogramowanie – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego AdLike udziela Klientowi na czas trwania kampanii określony w Umowie niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie w zakresie określonym funkcjonalnościami oprogramowania (z wyłączeniem Stron dedykowanych). Wynagrodzenie AdLike z tytułu udzielenia licencji zawarte jest w Wynagrodzeniu za Usługi.

1.14.Word of Mouth Marketing – anonimowe umieszczenie pozytywnych opinii i komentarzy o produkcie w Internecie.

1.16.Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.

1.17.Analityka – pomiar i analiza ruchu na stronie www, pozwalające na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu, a także zwiększenie zwrotu z poniesionych inwestycji.

1.18.Wirtualny Spacer – multimedialne prezentacje przygotowane na bazie panoramicznych zdjęć.

1.19.Utwór – przez utwór strony rozumieją: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; Strony dedykowane; opinie i komentarze z zakresu Usługi Word of Mouth Marketing; aplikacje internetowe i mobilne oraz strony firmowe w serwisach społecznościowych; Kreacje Mailingowe, Wirtualny Spacer, zdjęcia, teksty oraz treści audiowizualne.

 1. a)Wsparcie techniczne – usługa związana ze świadczeniem pomocy w zakresie opieki administracyjnej nad stroną www i jej środowiskiem (hosting). W ramach wsparcia technicznego nie są realizowane usługi związane z aktualizacją treści na stronie.
 2. b)Kod źródłowy – jest to ciąg definicji i instrukcji odpowiedzialny za generowanie strony www, z pominięciem treści zarządzanej z poziomu panelu administracyjnego strony.
 3. c)Kreacja graficzna – wizualny rezultat przedstawiający pomysł, ideę, koncepcję stworzoną na potrzeby wymagań Klienta.
 4. d)Aplikacja internetowa – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.
 5. e)Aplikacje mobilne – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.
 6. Obowiązki AdLike, Gwarancje

2.1. AdLike świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia AdLike. AdLike świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania AdLike mają charakter starannego działania i nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

2.2. AdLike w trakcie trwania kampanii będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet lub Budżet całkowity.

2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, AdLike mocą Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania, w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Jeśli przedmiotem Usługi są: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; aplikacje internetowe czy mobilne; Kreacje mailingowe; Word of Mouth Marketing; strony firmowe w serwisach społecznościowych; Bannery; Wirtualny Spacer; budowa strony na serwisach społecznościowych, AdLike w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów. W przypadkach, gdy do stworzenia Utworu zostały wykorzystane elementy udostępniane na licencjach płatnych lub open source, prawa autorskie do tych elementów pozostają własnością ich właścicieli.

2.5. AdLike zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia. AdLike zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

2.6. AdLike przekaże Klientowi do akceptacji wyłącznie projekt kreacji graficznej i stworzone treści audiowizualne, a ponadto również cały projekt, w przypadku gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania projektu. AdLike przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie 3 dni od przekazania do akceptacji jakichkolwiek materiałów i projektów przyjmuje się, że przekazany materiał lub projekt został przez Klienta zaakceptowany.

2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu kreacji reklamowej – o ile AdLike nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu, braku akceptacji projektu lub nie przekaże AdLike poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez AdLike projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji AdLike kierowanej do Klienta, dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

2.8. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia. Wykorzystywane przez AdLike projekty graficzne mogą nie posiadać charakteru indywidualnego i mogą być podobne do wcześniej lub później wykorzystywanych przez AdLike form graficznych.

 1. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługę AdLike (zapewnić środki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz współdziałać z AdLike przy świadczeniu Usługi. Klient wskaże w Umowie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu lub Budżetu całkowitego Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem nieważności zmiany przedstawiciela.

3.2. Klient udziela AdLike na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych AdLike materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług AdLike.

3.3. Klient udostępni AdLike informacje techniczne dotyczące Strony Klienta i umożliwi AdLike dostęp do tej strony.

3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować AdLike o każdej zmianie jej adresu URL.

3.4.1. AdLike nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta lub osób trzecich w kod źródłowy strony, bądź zmian dokonanych poprzez panel administracyjny strony (CMS).

3.5. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez AdLike.

3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej czy wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych przy użyciu udostępnionego oprogramowania utworów, opracowań, baz danych itp.

3.7. AdLike zastrzega sobie prawa autorskie do rozwiązań proponowanych Klientowi w prezentacjach ofertowych, w szczególności do koncepcji kreatywnych, które są własnością intelektualną AdLike. W związku z powyższym proponowane rozwiązania mogą być wdrożone wyłącznie przez AdLike lub mogą zostać odsprzedane przez AdLike Klientowi.

 1. Obowiązywanie Umowy, Odstąpienie

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony albo na czas nieokreślony. Jeżeli umowa zostaje zawarta na czas określony to nie może zostać rozwiązana przed upływem tego okresu, a wypowiedzenie umowy w tym okresie wywołuje skutek w terminie, do którego umowa została zawarta. AdLike może uzależnić rozpoczęcie świadczenia Usługi przez AdLike od zapłaty Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi. W każdym przypadku pozostawania przez Klienta w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek kwoty AdLike może wstrzymać świadczenie usługi na okres opóźnienia, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia za ten okres. Jeżeli Klient nie rozpocznie albo wstrzyma się z wykonywaniem umowy, w szczególności w sytuacji zaprzestania regulowania płatności przez Klienta, AdLike ma prawo do wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta umowa terminowa, nawet jeżeli AdLike w związku z brakiem płatności wstrzyma wykonywanie Usługi.

4.2. Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez AdLike. W celu skutecznego rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany przed rozwiązaniem umowy wezwać Adlike do należytego wykonania Umowy, wyznaczając AdLike co najmniej 30-dniowego termin na usunięcie nieprawidłowości. Wezwanie dla swej ważności powinno wskazywać precyzyjnie jakie nieprawidłowości zostały stwierdzone. Oświadczenie dla swej ważności powinno zostać wysłane do AdLike w formie listu przesyłką poleconą.

4.2.1. Klient może bez powodu odstąpić od Umowy w terminie pięciu dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w pełnej wysokości. W celu realizacji odstąpienia od Umowy wymagane jest doręczenie AdLike osobiście lub w formie listu poleconego, w terminie o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod rygorem bezskuteczności.

4.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia, lub każdej jego raty, przekraczającego 30 dni, AdLike może odstąpić od Umowy ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. W takiej sytuacji Klient zapłaci na rzecz AdLike zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 50% wynagrodzenia należnego za okres do upływu terminu wygaśnięcia umowy terminowej.

4.5. Każda ze stron może w każdym czasie i bez podania powodu wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku AdLike rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.

4.6. Zawarcie Umowy między AdLike a Zamawiającym następuje w drodze akceptacji przez Zamawiającego oferty handlowej przedstawionej przez przedstawiciela AdLike, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/fax) lub przez faktyczne rozpoczęcie realizacji umowy.

4.7. Jeżeli umowa została zawarta na czas określony, a strony po upływie tego okresu kontynuują wykonywanie umowy, to przyjmuje się, że umowa została przedłużona na czas nieokreślony.

 1. Świadczenie Usługi

5.1.  Z zastrzeżeniem innych postanowień OWŚU, AdLike rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi.

5.1.1. AdLike rozpocznie świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1.3.r (Analityka) w terminie do 2 tygodni od dnia dostarczenia przez Klienta danych dostępowych.

5.1.2. W zależności od zaawansowania projektu, AdLike zastrzega sobie termin do 12 miesięcy na stworzenie strony internetowej dla Klienta.

5.1.3. Termin wykonania usługi mailingu wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać AdLike temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową. Jednocześnie niniejszym Klient akceptuje fakt, że AdLike na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. AdLike gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85%. W ciągu 7 dni od zakończenia świadczenia Usługi AdLike przekaże Klientowi raport z wykonanej Usługi.

5.2. AdLike może jednostronnie zmienić sposób świadczenia Usługi, informując Klienta, o ile zmiany mają na celu efektywniejsze świadczenie Usługi. Klient akceptuje, iż Usługa świadczona jest w oparciu o zewnętrznych dostawców wyszukiwania, za których działania lub zaniechania AdLike nie odpowiada.

5.3. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, AdLike nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i Wynagrodzenie AdLike. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i domenę we własnym zakresie.

5.4. AdLike nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie dedykowanej, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi.

5.4.1. AdLike zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie AdLike narazić AdLike lub Klienta na szkodę.

5.5. Strony mobilne publikowane są we wskazanej przez AdLike domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, że Klient samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazaną przez AdLike nazwę serwera (CNAME), zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.

5.6. AdLike w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.

5.7. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, AdLike zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki.

5.8. Klient uprawniony jest do zakwestionowania wykonania Usługi lub prawidłowego wykonania Usługi przez AdLike w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Usługa była lub miała być świadczona. Po upływie tego okresu uprawnienie to wygasa a Klient nie może uchylić się od obowiązku zapłaty Wynagrodzenia na rzecz AdLike w całości podnosząc zarzut niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi.

 1. Odpowiedzialność

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez AdLike w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda AdLike dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.

6.2. AdLike ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy w zakresie następstw swojego działania i rzeczywistej szkody, jednak wyłącznie do wysokości otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia.

6.3. AdLike nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż AdLike nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności. W szczególności AdLike może świadczyć analogiczne usługi na rzecz podmiotów konkurencyjnych względem Klienta.

6.4. AdLike zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych.

6.5. W przypadku opóźnienia z zapłatą jakiejkolwiek należności, w szczególności Wynagrodzenia, w umówionym terminie, Klient zapłaci na rzecz AdLike odsetki umowne za opóźnienie w wysokości 14% w skali roku.

 1. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić AdLike wynagrodzenie określone w Umowie („Wynagrodzenie”). W przypadku linków sponsorowanych na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w punkcie 3.1. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

8.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

8.4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i AdLike oddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby AdLike.

Secured By miniOrange